• Serdecznie witamy na stronie firmy PRO ASCOBLOC Sp. z o.o., producenta szerokiej gamy mebli gastronomicznych i urządzeń ze stali nierdzewnej.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY:


§ 1

DEFINICJE

1. Ilekroć niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży zawierają poniżej wskazane pojęcia należy im przypisać następujące znaczenie:
a) OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży,
b) Sprzedający – Pro Ascobloc spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sycowie przy ul. Szarych Szeregów 22,56-500 Syców, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000088669,
c) Kupujący – kontrahent Sprzedającego będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego;
d) Umowa – zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym umowa w przedmiocie sprzedaży towarów (w szczególności obejmująca sprzedaż mebli i urządzeń gastronomicznych, pieców piekarniczych, profesjonalnych urządzeń przetwórczych) oraz w zakresie świadczenia usług
(w szczególności usług serwisowych)
e) Strony – Sprzedający i Kupujący;
f) Towary – produkty stanowiące przedmiot Umowy;
g) Produkty outlet - produkty pochodzące z nadwyżek magazynowych, końcówek produkcji, prezentacji na targach/wystawach;

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zawierając Umowę, o której mowa w § 1 ust. 1 OWS, Kupujący akceptuje treść OWS i zobowiązuje się stosować do ich postanowień.
2. Strony jednocześnie zgodnie potwierdzają, że w przypadku gdy Kupujący posiada własne Ogólne Warunki
Sprzedaży (lub inne o podobnym charakterze) to OWS Sprzedającego mają pierwszeństwo stosowania.
3. OWS nie mają zastosowania do umów zawieranych z konsumentami.
4. OWS stanowią wzorzec umowy w rozumieniu przepisu art. 384 Kodeksu cywilnego.
5. OWS przekazywane są Kupującemu w jeden z następujących sposobów:
a) w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sprzedającego – pod adresem:
http://www.ascobloc.pl/warunki-sprzedaży;
b) w wersji elektronicznej jako załącznik (lub odnośnik do pliku) wiadomości e-mail przesyłanej Kupującemu przez Sprzedającego w odpowiedzi na złożone w takiej formie zamówienie, zapytanie o ofertę lub zaproszenie do złożenia oferty;
c) w formie elektronicznej lub jako wydruk – każdorazowo na prośbę Kupującego;
d) w formie papierowej jako załącznik do cenników Sprzedającego.
6. W razie jakichkolwiek wątpliwości Kupującego co do znaczenia któregokolwiek z postanowień OWS – Sprzedający w rozsądnym czasie wyjaśni Kupującemu zgłaszane przez niego wątpliwości.
7. Jeśli Kupujący pozostaje ze Sprzedającym w stałych stosunkach gospodarczych, postanowienia OWS (w brzmieniu obowiązującym przy zawarciu pierwszej Umowy) stosuje się przez cały czas trwania tych stosunków – aż do czasu, gdy Sprzedający poinformuje Kupującego
o ich zmianie lub uchyleniu.
8. Wszelkie informacje dotyczące Towarów Sprzedającego i udostępniane przez niego w celach reklamowych i marketingowych nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
9. Przeniesienie praw i obowiązków przysługujących Kupującemu z tytułu zawartej ze Sprzedającym Umowy (umowa cesji), możliwe jest jedynie w przypadku uzyskania pisemnej zgody Sprzedającego.§ 3

ZAWARCIE UMOWY

1. Zawarcie Umowy następuje z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia od Kupującego, w tym również od Kupującego pozostającego ze Sprzedającym w stałych stosunkach gospodarczych. Potwierdzenie następuje w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail wskazany przez Kupującego.
2. Za złożenie zamówienia, uważa się oświadczenie złożone przez Kupującego o chęci nabycia Towaru lub świadczenia przez Sprzedającego usługi.
3. Zamówienie Kupującego powinno zawierać:
a) określenie rodzaju zamawianego Towaru (konkretny model z oferty Sprzedającego)
b) określenie ilości poszczególnych Towarów;
c) informacje o oznaczeniu Towaru – jeśli Sprzedający takie oznaczenie stosuje;
d) numer oferty (kodu), na podstawie którego składane jest zamówienie;
e) wskazanie cech zamawianych Towarów, tj. określenie:
- dodatków wskazanych w specyfikacji zamieszczonej w ofercie;
- pozostałych uzgodnień co do wykonania Towaru lub wykonania usługi;
f) dane identyfikujące Kupującego;
g) informacje o sposobie dostawy (w tym adresie do doręczeń zamówienia) lub odbioru zamówionego Towaru. W przypadku braku tych danych, Towar wysłany zostanie na adres siedziby Kującego ujawniony w CEIDG lub KRS.
4. Za każdym razem, gdy Sprzedający posługuje się ceną Towaru, rozumie się przez to cenę wyrażoną w wartości netto, do której należy doliczyć aktualną stawkę podatku od towarów i usług (VAT).
5. Strony związane są treścią złożonego zamówienia dopiero od chwili jego potwierdzenia przez Sprzedającego.
6. Zmiana zamówienia możliwa jest jedynie na wniosek Kupującego zaakceptowany w formie wiadomości e-mail przez Sprzedającego.
Po skutecznej zmianie zamówienia, Strony związane są zmienioną treścią zamówienia.
7. Zmiana zamówienia możliwa jest w terminie 1 dnia roboczego od dnia potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.
8. Po dokonaniu zmiany zamówienia, brak jest możliwości ponownej zmiany tego zamówienia.
9. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, Sprzedający poinformuje Kupującego o cenie Towarów wraz z kosztami dostawy, przybliżonym terminie realizacji zamówienia oraz sposobie płatności. Informacje te zostaną przekazane Kupującemu przed wysłaniem / odbiorem zamówienia – o ile informacje te nie zostały zamieszczone w ofercie.§ 4

REALIZACJA ZAMÓWIENIA/DOSTAWA

1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje z chwilą zawarcia Umowy.
2. O przybliżonym terminie realizacji zamówienia Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedającego po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
3. Przybliżony termin realizacji zamówienia ma charakter informacyjny i nie jest równoznaczny
z ostatecznym terminem wydania Towaru lub realizacji usługi. 4. Termin realizacji zamówienia może zostać oznaczony w dniach / tygodniach / miesiącach lub jako data końcowa.
5. Termin realizacji zamówienia może zostać przez Sprzedającego przedłużony w przypadku wystąpienia okoliczności, które obiektywnie utrudniają realizację zamówienia w pierwotnym terminie (np. urlop lub choroba pracownika, okres świąteczny, braki magazynowe, konieczność oczekiwania na półprodukty przeznaczone do produkcji Towaru lub realizacji usługi).
6. Sprzedający zastrzega możliwość wcześniejszej realizacji zamówienia, w tym również wcześniejszej wysyłki Towaru.
7. Wydanie Towaru Kupującemu następuje poprzez:
a) dostawę transportem organizowanym przez Sprzedającego;
b) odbiór Towaru przez Kupującego lub podmioty działające na jego zlecenie.
8. Na wniosek Kupującego, Sprzedający udostępni mu informacje dotyczące wysyłki Towaru (np. waga, albo objętość zamówionego Towaru).
9. Przy wydaniu Towaru podmiotowi działającemu na zlecenie Kupującego (np. kurierowi), podmiot taki zobowiązany jest posiadać dokumenty potwierdzające działanie w imieniu Kupującego.
10. Przy braku odrębnych uzgodnień, koszty wysyłki pokrywa Kupujący.
11. Ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty rzeczy przechodzi na Kupującego w chwili:
a) doręczenia Towaru Kupującego – jeśli dostawa nastąpiła w ramach transportu organizowanego przez Sprzedającego (np. środkami transportowymi Sprzedającego);
b) wydania Towaru Kupującemu lub podmiotom działającym na jego zlecenie – jeśli Kupujący odbiera Towar osobiście lub przez inne podmioty działające na jego zlecenie (np. środkami transportowymi Kupującego lub wybranego przez niego przewoźnika);
c) upływu ustalonego z Kupującym terminu odbioru Towaru.
12. Wysyłka Towaru następuje po otrzymaniu zapłaty całości ceny. Odstępstwo od tej zasady możliwe jest w przypadku poczynienia takich wyraźnych ustaleń pomiędzy Stronami.
13. Do chwili zapłaty pełnej ceny brutto zamówionego Towaru lub wykonanej usługi – pozostaje on własnością Sprzedającego.
14. W chwili doręczenia Kupującemu Towaru przez przewoźnika, Kupujący zobowiązany jest do zbadania Towaru, w tym stanu opakowania zewnętrznego Towaru. Jeśli Kupujący stwierdzi uszkodzenia przesyłki lub zastrzeżenia co do ilości dostarczonego Towaru – jest on zobowiązany do sporządzenia w obecności przewoźnika protokołu szkody uwzględniającego opis uszkodzeń lub braków przesyłki. Podpisany przez przewoźnika i Kupującego protokół szkody Kupujący doręczy Sprzedającemu.
15. Odstąpienie przez Kupującego od zbadania przesyłki i sporządzenia protokołu szkody, wyłącza możliwość skorzystania z uprawnień jakie przysługiwałyby względem Sprzedającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne sprzedanej rzeczy, jakie powstały lub powstać mogły
w wyniku transportu Towaru do Kupującego.
16. W przypadku uznanych przez Sprzedającego zastrzeżeń ilościowych, Sprzedający doręczy Kupującemu brakującą ilość Towaru w pierwszym możliwym terminie wskazanym przez Sprzedającego i za zgodą Kupującego.
17. Łączna odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego z tytułu jakichkolwiek roszczeń, związanych z realizacją Umowy, o której mowa w § 1 ust. 1 OWS – ograniczona jest do wartości sprzedanego Kupującemu Towaru lub wykonanej przez Sprzedającego usługi.§ 5

RĘKOJMIA

1. Kupującemu przysługują względem Sprzedającego uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzedanego Towaru, jeśli wady te zostały stwierdzone przed upływem 12 (słownie: dwunastu) miesięcy od dnia wydania Towaru lub wykonania usługi.
2. Informacje dotyczące sprzedawanego przez Sprzedającego Towaru (takie jak specyfikacja czy informacje o posiadanych przez Towar atestach i certyfikatach) – nie stanowią zapewnienia Sprzedającego co do jakości tych Towarów.
3. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów outlet.§ 6

GWARANCJA

1. Gwarancja zostaje udzielona przez Sprzedawcę na okres 12 (słownie: dwunastu) miesięcy od dnia wydania Towaru lub wykonania usługi.
2. Gwarancja obowiązuje jeśli Towar został zainstalowany/zamontowany/złożony zgodnie z fabryczną instrukcją producenta Towaru/Sprzedającego przez serwis Sprzedającego lub pod jego nadzorem.
3. Gwarancja nie obejmuje Towarów, które były niewłaściwie przechowywane, montowane lub eksploatowane przez Kupującego lub osoby działające na jego zlecenie.
4. Gwarancja nie obejmuje Towarów, w których zostały zamontowane/wymienione przez Kupującego lub osoby działające na jego zlecenie nieoryginalne części – wbrew zaleceniom producenta Towaru/Sprzedającego.
5. Gwarancja nie obejmuje Towarów, które były czyszczone przy użyciu niewłaściwych środków do jego pielęgnacji – wbrew zaleceniom producenta Towaru/Sprzedającego.
6. Gwarancja nie obejmuje następstw normalnego zużycia Towarów, w szczególności zarysowań powierzchni, zużycia elementów oświetlenia, uszkodzeń powstałych w wyniku zakamienienia urządzenia, uszkodzeń mechanicznych etc.
7. Udzielenie odpowiedzi na ewentualne roszczenia Kupującego związane z gwarancją Towarów będą realizowane przez Sprzedającego
w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty ich zgłoszenia.§ 7

DANE KONTAKTOWE SPRZEDAJACEGO

1. Adresem korespondencyjnym Sprzedającego jest adres jego siedziby.
2. Kontakt ze Sprzedającym za pośrednictwem wiadomości elektronicznych e-mail jest możliwy pod wskazanymi adresami poczty elektronicznej:
a) w sprawach składania zamówienia i jego obsługi: proasco@ascobloc.pl
b) w sprawach zastrzeżeń co do stanu przesyłki oraz w zakresie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi: serwis@ascobloc.pl
c) w zakresie administracji danymi osobowymi: e-mail: iod@ascobloc.pl
3. Kontakt telefoniczny ze Sprzedającym jest możliwy pod numerem telefonu: 62 785 30 14.
4. Odpowiedzi na przesyłane Sprzedającemu wiadomości e-mail będą udzielane w czasie uwzględniającym możliwości Sprzedającego i kolejność przesyłanych wiadomości.§ 8

KLAUZULA POUFNOŚCI

1. Strony ustalają, że wszelkie informacje związane z zawarciem i wykonaniem Umowy pomiędzy Stronami (w szczególności cena/wynagrodzenie, stosowana technologia produkcji, dokumentacja techniczna, przebiegu negocjacji) – stanowią informacje poufne, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dlatego Strony zobowiązują się do zachowania ich w poufności.
2. Kupujący zobowiązuje się, że w czasie trwania Umowy zawartej ze Sprzedającym oraz w okresie 5 lat od jej wykonania, nie będzie ujawniać
i wykorzystywać takich informacji, które wprawdzie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa Sprzedającego, ale których rozpowszechnienie, ujawnienie lub wykorzystanie mogłoby wyrządzić Sprzedającemu szkodę.
3. Kupujący oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej i cywilnej za czyny nieuczciwej konkurencji, określone w ustawie
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 4. Każda ze Stron uprawniona jest do dochodzenia od drugiej ze Strony naprawienia szkody powstałej w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia uzyskanych informacji lub ich ujawnienia.§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku wystąpienia sporu związanego z realizacją zawartej pomiędzy Stronami Umowy, Strony w pierwszej kolejności będą dążyły
do rozwiązania sporu w sposób polubowny.
2. W sytuacji gdy rozwiązanie sporu w sposób polubowny nie jest możliwe, Strony zobowiązują się poddać spór pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo i rzeczowo ze względu na siedzibę Sprzedającego.
3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami OWS zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych aktów prawa powszechnie obowiązującego.
4. Zapisy OWS pozostają wiążące dla Stron przez cały okres, kiedy udostępniane są przez Sprzedającego w sposób w nich wskazany.
5. Sprzedający może dokonać zmiany OWS w każdym czasie. Sprzedający zawiadomi Kupującego o zmianie OWS za pośrednictwem wiadomości e-mail. Zmiany nie obejmują realizacji zamówień złożonych przed dniem ich wejścia w życie.